Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w ośrodku Anker


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.


1. Pokoje wynajmowane są na doby.

2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00. w dniu wyjazdu

3. Przyjazd pomiędzy godziną 22.00 oraz 8.00 wymaga uzgodnienia z osobą przyjmującą rezerwację.

4. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na umówioną wcześniej godzinę Gość jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby przyjmującej rezerwację.

5. W momencie zameldowania lub wymeldowania w godzinach od 22.00 do 8.00 Gość zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wcześniej i ustalenia z osobą przyjmującą rezerwację.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu minimum dzień przed upłynięciem terminu najmu pokoju.

7. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.

8. Gość apokoju winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości. Jeżeli dokument tożsamości budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu
z Gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

9. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z Gościem do odmowy jego zameldowania i wydania klucza do pokoju.

10. Osoba wyznaczona do kontaktu z Gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku.

11. Po przyjęciu kluczy do pokoju Gość powinien zapoznać się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju i urządzeń w nim się znajdujących i bezzwłocznie zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia.

12. Pokój przekazywany jest w stanie czystym i uporządkowanym. W trakcie pobytu obowiązek utrzymania porządku spoczywa na Gościu.

13. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia do pokoju, równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

14. Możliwe jest sprzątanie pokoju w trakcie pobytu Gościa w obiekcie, po uzgodnieniu z obsługą, za co może być pobrana dodatkowa opłata.

15. Recepcja wydaje tylko jeden klucz oraz klucz do głównych drzwi wejściowych. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pobrana zostanie opłata w wysokości 100zł.

16. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego pokoju, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu ośrodka Anker.

17. Zabranie ze sobą zwierząt domowych jest dozwolone ale wymaga poinformowania o tym fakcie recepcji. Na terenie obiektu zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Za nieczystości pozostawione po zwierzętach, odpowiada właściciel. Za pobyt zwierząt pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 30 zł.

18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych pokoju, a także terenu zewnętrznego i jego urządzeń, poczynione przez osoby wynajmujące pokój (lub przez zabrane ze sobą zwierzę).

19. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa, na wskazany adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z pokoju, obsługa zobowiązana jest przechować przedmioty znalezione przez rok, od momentu poinformowania właściciela lub przez dwa lata, jeśli nie udało się ustalić ich właściciela.

20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, tosterów. Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych
materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

21. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do niego rzeczy (np. koce, poduszki, urządzenia, itd.). Zakaz nie dotyczy sprzętu plażowego. Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykania okien, zakręcanie wody oraz w miarę mozliwości pozostawienie przy opuszczaniu pokoju otwartych drzwi do łazienek.

22. ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH.
Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia wewnątrz OW Anker. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny. Prosimy o korzystanie z miejsc wyznaczonych do palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 500 złotych i zostanie doliczona do rachunku.

23. Uprasza się o niepozostawianie żadnych przedmiotów (odzieży, obuwia itp.) na urządzeniach grzewczych znajdujących się na terenie ośrodka.

24. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości wartość zniszczonego mienia. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany pokój osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń stwierdzonych przy odbiorze pokoju przez obsługę, mogą być dochodzone na drodze sądowej. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

25. Ze wszystkich dodatkowych urządzeń, znajdujących się na terenie ośrodka mogą korzystać jedynie osoby, które uprzednio zapoznały się z regulaminami właściwego użytkowania.

26. Dostęp do Internetu na terenie ośrodka jest bezpłatny. Użytkownik ogólnie dostępnej sieci zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie wykorzystywał Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem ( w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania z nielegalnych stron pornograficznych, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp. ). Korzystanie z programów typu P2P jest zabronione.

27. Jeżeli w przypadku zakłócenia ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22.00 do 6.00, a także niestosownego zachowania na terenie ośrodka w
pozostałych godzinach, właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

28. W dniu wyjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 10:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 14:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 14:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.

29. Wynajęty pokój należy pozostawić w stanie technicznym zgodnym ze stanem z dnia przyjazdu.

30. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela pokoju, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi oraz poniesione świadczenia.


Wszystkim naszym Gościom życzymy udanego wypoczynku w OW Anker